..::AHLAN WA SAHLAN WA MARHABAN BIKUM::..

ASSALAMU'ALAIKUM & SELAMAT DATANG KE BLOG USTAZ MOHAMAD SYAHMI BIN HARUN.

..::GALERI ALBUM PANITIA BAHASA ARAB SKLM::..

                                                                                                                                                               

SEMINAR PINTAR BESTARI BAHASA ARAB 2018
BERSAMA DR. ABD RAZAK ABU CHIK (DR. ARABIC)

.::(SABTU, 07 APRIL 2018)::.

.::BERSAMA MEMARTABAT & MEMPERKASAKAN BAHASA AL-QURAN.::.

..::MAKLUMAN TERKINI::..

Blog ini telah dikemaskini pada 02 Mac 2018.


.::Aktiviti Panitia Bahasa Arab SK Laguna Merbok Tahun 2018::.

Seminar Pintar Bestari Bahasa Arab 2018
Bersama Dr. Abd Razak Bin Abu Chik (Dr. Arabic).

Hari : Sabtu.
Tarikh : 07 April 2018.
Masa : 8.00 Pagi - 2.00 Petang.

Tempat :
Dewan Serbaguna SK Laguna Merbok.


Majlis Pelancaran Minggu Bahasa Arab Peringkat Sekolah Tahun 2018.

Hari : Ahad.
Tarikh : 13 Mei 2018.
Masa : 7.45 Pagi - 8.15 Pagi.
Tempat : Dataran Perhimpunan SK Laguna Merbok.

.::MUAT TURUN TERKINI::.

1). DSKP Bahasa Arab Tahun 2 Kegunaan 2018

2). DSKP Pendidikan Islam Tahun 2 Kegunaan 2018


Klik sini :
Pembelajaran Interaktif Pendidikan Islam


Klik sini :
Pembelajaran Interaktif Bahasa Arab

PENGUNJUNG SETIA BLOG RASMI MOHAMAD SYAHMI BIN HARUN (GBA SK LAGUNA MERBOK)

27 November 2009

QURBAN

HUKUM-HUKUM QURBAN

Oleh : M. Shiddiq Al Jawi


Pengertian Qurban


Kata qurban berasal dari bahasa Arab, diambil dari kata : qaruba (fi’il madhi) - yaqrabu (fi’il mudhari’) – qurban wa qurbaanan (mashdar). Maksudnya, mendekati atau menghampiri (Matdawam, 1984).


Menurut istilah, qurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah baik berupa haiwan sembelihan mahupun yang lainnya (Ibrahim Anis et.al, 1972).


Dalam bahasa Arab, haiwan kurban disebut juga dengan istilah udhhiyah atau adhdhahiyah, dengan bentuk jamaknya al-adhaahi. Kata ini diambil dari kata dhuha, iaitu waktu matahari naik yang disyariatkan untuk melakukan penyembelihan qurban, yakni waktu dhuha (Ash Shan’ani, Subulus Salam IV/89).


Udhhiyah adalah haiwan qurban (unta, lembu dan kambing) yang disembelih pada hari raya qurban dan hari-hari tasyriq sebagai taqarrub (pendekatan diri) kepada Allah (Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah XIII/155; Al Jabari, 1994).


Hukum Qurban


Qurban hukumnya sunnah, tidak wajib. Imam Malik, Asy Syafi’i, Abu Yusuf, Ishak bin Rahawaih, Ibnul Munzir, Ibnu Hazm dan lainnya berkata,”Qurban itu hukumnya sunnah bagi orang yang mampu (kaya), bukan wajib, baik orang itu berada di kampung halamannya (muqim), dalam perjalanan (musafir), mahupun dalam mengerjakan haji.” (Matdawam, 1984)


Sebahagian mujtahidin seperti Abu Hanifah, Al-Laits, Al Auza’i, dan sebahagian pengikut Imam Malik mengatakan bahawa qurban hukumnya wajib. Tapi pendapat ini dhaif (lemah) (Matdawam, 1984).


Ukuran “mampu” berqurban, hakikatnya sama dengan ukuran kemampuan sedekah, iaitu mempunyai kelebihan harta (wang) setelah terpenuhinya keperluan asas (al hajat al asasiyah) iaitu pakaian, makanan dan tempat tinggal serta keperluan pelengkap (al hajat al kamaliyah) yang lazim bagi seseorang. Jika seseorang masih memerlukan wang untuk memenuhi keperluan-keperluan tersebut, maka dia terbebas dari menjalankan sunnah qurban (Al Jabari, 1994).


Dasar kesunnahan qurban antara lain, firman Allah SWT :


Maka dirikan (kerjakan) solat kerana Tuhanmu, dan berqurbanlah.” (TMQ. Al-Kautsar : 2)


Aku diperintahkan (diwajibkan) untuk menyembelih qurban, sedangkan qurban itu bagi kamu adalah sunnah.” (HR. At-Tirmizi)


Telah diwajibkan atasku (Nabi SAW) qurban dan ia tidak wajib atas kalian.” (HR. Ad-Daruquthni)


Dua hadis di atas merupakan qarinah (indikasi/petunjuk) bahawa qurban adalah sunnah. Firman Allah SWT yang berbunyi “wanhar” (dan berqurbanlah kamu) dalam surat Al-Kautsar ayat 2 adalah tuntutan untuk melakukan qurban (thalabul fi’li). Sedangkan hadis At-Tirmizi, umirtu bi an nahri wa huwa sunnatun lakum (aku diperintahkan untuk menyembelih qurban, sedang qurban itu bagi kamu adalah sunnah), juga hadis Ad-Daruquthni kutiba ‘alayya an nahru wa laysa biwaajibin ‘alaykum(telah diwajibkan atasku qurban dan ia tidak wajib atas kalian); merupakan qarinah bahawa thalabul fi’li yang ada tidak bersifat jazim (kemestian/wajib), tetapi bersifat ghairu jazim (bukan kemestian/bukan wajib). Jadi, qurban itu sunnah, tidak wajib. Namun benar, qurban adalah wajib atas Nabi SAW, dan itu adalah salah satu khususiyat baginda (lihat Rifa’i et.al., Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar, hal. 422).


Orang yang mampu berqurban tapi tidak berqurban, hukumnya makruh. Sabda Nabi SAW :


Barangsiapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berqurban, maka janganlah sekali-kali ia menghampiri tempat solat kami.” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Al Hakim, dari Abu Hurairah RA. Menurut Imam Al Hakim, hadits ini shahih. Lihat Subulus Salam IV/91)


Perkataan Nabi “fa laa yaqrabanna musholaanaa” (janganlah sekali-kali ia menghampiri tempat solat kami) adalah suatu celaan (zamm), iaitu tidak layaknya seseorang yang tidak berqurban padahal ia mampu untuk mendekati tempat solat aiduladha. Namun ini bukan celaan yang sangat/berat (zamm syanii’) seperti halnya predikat fahisyah (keji), atau min ‘amalisy syaithan (termasuk perbuatan syaitan), atau miitatan jaahiliyatan (mati jahiliyah) dan sebagainya. Lagi pula meninggalkan solat aiduladha tidaklah berdosa, sebab hukumnya sunnah, tidak wajib. Maka, celaan tersebut mengandungi hukum makruh, bukan haram (lihat ‘Atha` ibn Khalil, Taysir Al Wushul Ila Al Ushul, hal. 24; Al Jabari, 1994).


Namun hukum qurban dapat menjadi wajib, jika menjadi nazar seseorang, sebab memenuhi nazar adalah wajib bersesuaian hadis Nabi SAW :


Barangsiapa yang bernazar untuk ketaatan (bukan maksiat) kepada Allah, maka hendaklah ia melaksanakannya.” (lihat Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah XIII/157).


Qurban juga menjadi wajib, jika seseorang (ketika membeli kambing, misalnya) berkata,”Ini milik Allah,” atau “Ini binatang qurban.” (Sayyid Sabiq, 1987; Al Jabari, 1994).


Keutamaan Qurban


Berqurban merupakan amal yang paling dicintai Allah SWT pada saat aiduladha.


Sabda Nabi SAW :


Tidak ada suatu amal anak Adam pada hari raya Qurban yang lebih dicintai Allah selain menyembelih qurban.” (HR. At-Tirmizi) (Abdurrahman, 1990)


Berdasarkan hadis itu Imam Ahmad bin Hambal, Abuz Zanad, dan Ibnu Taimiyah berpendapat,”Menyembelih haiwan pada hari raya Qurban, aqiqah (setelah mendapat anak), dan hadyu (ketika haji), lebih utama daripada sedekah yang nilainya sama.” (Al Jabari, 1994).


Titisan darah haiwan qurban akan memintakan ampun bagi setiap dosa orang yang berqurban. Sabda Nabi SAW :


Hai Fathimah, bangunlah dan saksikanlah qurbanmu. Kerana setiap titis darahnya akan memohon ampun dari setiap dosa yang telah kau lakukan...” (lihat Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah XIII/165)


Waktu dan Tempat Qurban


a.Waktu


Qurban dilaksanakan setelah solat aiduladha tanggal 10 Zulhijjah, hingga akhir hari Tasyriq (sebelum maghrib), iaitu tanggal 13 Zulhijjah. Qurban tidak sah bila disembelih sebelum solat aiduladha. Sabda Nabi SAW :


Barangsiapa menyembelih qurban sebelum solat aiduladha (10 Zulhijjah) maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barangsiapa menyembelih qurban sesudah solat aiduladha dan dua khutbahnya, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya (berqurban) dan telah sesuai dengan sunnah (ketentuan) Islam.” (HR. Bukhari)


Sabda Nabi SAW :


Semua hari tasyriq (tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah) adalah waktu untuk menyembelih qurban.” (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban)


Menyembelih qurban sebaiknya pada siang hari, bukan malam hari pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan itu. Menyembelih pada malam hari hukumnya sah, tetapi makruh. Demikianlah pendapat para imam seperti Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi’i, Ahmad, Abu Tsaur, dan jumhur ulama (Matdawam, 1984).


Perlu difahami, bahawa penentuan tanggal 10 Zulhijjah adalah berdasarkan ru`yah yang dilakukan oleh Amir (penguasa) Makkah, sesuai dengan hadis Nabi SAW dari sahabat Husain bin Harits Al Jadali RA (HR. Abu Dawud, Sunan Abu Dawud hadits no.1991). Jadi, penetapan 10 Zulhijjah tidak menurut hisab yang bersifat lokal (Malaysia saja misalnya), tetapi mengikuti ketentuan dari Makkah. Panutannya, adalah waktu para jemaah haji melakukan wukuf di Padang Arafah (9 Zulhijjah), maka keesokan harinya bererti 10 Zulhijjah bagi kaum muslimin di seluruh dunia.


b.Tempat


Diutamakan, tempat penyembelihan qurban adalah berdekatan tempat solat aiduladha dimana kita solat (misalnya lapangan atau masjid), sebab Rasulullah SAW berbuat demikian (HR. Bukhari). Tetapi itu tidak wajib, kerana Rasulullah juga mengizinkan penyembelihan di rumah sendiri (HR. Muslim). Sahabat Abdullah bin Umar RA menyembelih qurban di manhar, iaitu rumah penyembelihan haiwan (Abdurrahman, 1990).


Haiwan Qurban


a.Jenis Haiwan


Haiwan yang boleh dijadikan qurban adalah : unta, lembu, dan kambing (atau biri-biri). Selain tiga haiwan tersebut, misalnya ayam, itik, dan ikan, tidak boleh dijadikan qurban (Sayyid Sabiq, 1987; Al Jabari, 1994). Allah SWT berfirman :


...supaya mereka menyebut nama Allah terhadap haiwan ternak (bahimatul an’am) yang telah direzekikan Allah kepada mereka.” (TMQ. Al Hajj : 34)


Dalam bahasa Arab, kata bahimatul an’aam (binatang ternak) hanya mencakupi unta, lembu dan kambing, bukan yang lain (Al Jabari, 1994).


Prof. Mahmud Yunus dalam kitabnya Al Fiqh Al Wadhih III/3 membolehkan berkurban dengan kerbau (jamus), sebab disamakan dengan lembu.


b.Jenis Kelamin


Dalam berqurban boleh menyembelih haiwan jantan atau betina, tidak ada perbezaan, sesuai dengan hadis-hadis Nabi SAW yang bersifat umum mencakupi kebolehan berqurban dengan jenis jantan dan betina, dan tidak melarang salah satu jenis kelamin (Sayyid Sabiq, 1987; Abdurrahman, 1990).


c.Umur


Sesuai dengan hadis-hadis Nabi SAW, dianggap mencukupi, berqurban dengan kambing/biri-biri berumur satu tahun masuk tahun kedua, lembu (atau kerbau) berumur dua tahun masuk tahun ketiga, dan unta berumur lima tahun (Sayyid Sabiq, 1987; Mahmud Yunus, 1936).


d.Keadaan Haiwan Qurban


Haiwan yang dikurbankan mestilah sihat dan baik. Tidak boleh ada kecacatan atau cedera pada tubuhnya. Sudah diketahui bahawa qurban adalah taqarrub kepada Allah. Maka diperlukan haiwan yang sihat dan baik, bukan haiwan sebarangan yang mengalami kecacatan dan tidak sihat. (Rifa’i et.al, 1978)


Berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, tidak dibenarkan berqurban dengan haiwan :

 1. yang nyata-nyata buta sebelah,

 2. yang nyata-nyata menderita penyakit (dalam keadaan sakit),

 3. yang nyata-nyata pincang jalannya,

 4. yang nyata-nyata lemah kakinya serta kurus,

 5. yang tidak ada sebahagian tanduknya,

 6. yang tidak ada sebahagian cupingnya,

 7. yang terpotong hidungnya,

 8. yang pendek ekornya (kerana terpotong/putus),

 9. yang rabun matanya. (Abdurrahman, 1990; Al Jabari, 1994; Sayyid Sabiq. 1987).Haiwan yang dikasi boleh dijadikan qurban. Sebab Rasulullah pernah berkurban dengan dua ekor kibasy yang gemuk, bertanduk, dan telah dikasi (al maujuu’ain) (HR. Ahmad dan Tirmidzi) (Abdurrahman, 1990).


Qurban Sendiri dan Perkongsian


Seekor kambing berlaku untuk satu orang. Tidak ada qurban perkongsian untuk satu ekor kambing. Sedangkan seekor unta atau lembu, boleh kongsi untuk tujuh orang (HR. Muslim). Lebih utama, satu orang berqurban satu ekor unta atau lembu.


Perlu ditambahkan, bahawa dalam satu keluarga (rumah), bagaimana pun besarnya keluarga itu, dianjurkan ada seorang yang berkurban dengan seekor kambing. Itu sudah memadai dan syiar Islam telah ditegakkan, meskipun yang mendapat pahala hanya satu orang, iaitu yang berkurban itu sendiri. Hadis Nabi SAW :


Dianjurkan bagi setiap keluarga menyembelih qurban.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, An Nasa`i, dan Ibnu Majah)


Teknik Penyembelihan


Teknik penyembelihan adalah sebagai berikut :

 1. Haiwan yang akan dikurbankan dibaringkan ke sebelah rusuknya yang kiri dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat, diiringi dengan membaca doa “Robbanaa taqabbal minnaa innaka antas samii’ul ‘aliim.(Ertinya : Ya Tuhan kami, terimalah kiranya qurban kami ini, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.)

 2. Penyembelih meletakkan kakinya yang sebelah di atas leher haiwan, agar haiwan itu tidak menggerak-gerakkan kepalanya atau meronta.

 3. Penyembelih melakukan penyembelihan, sambil membaca : “Bismillaahi Allaahu akbar.” (Ertinya : Dengan nama Allah, Allah Maha Besar). (Dapat pula ditambah bacaan selawat atas Nabi SAW. Para penonton pun dapat turut memeriahkan dengan gema takbir “Allahu akbar!”)

 4. Kemudian penyembelih membaca doa (doa supaya qurban diterima Allah) iaitu : “Allahumma minka wa ilayka. Allahumma taqabbal min ...” (sebut nama orang yang berkurban). (Ertinya : Ya Allah, ini adalah dari-Mu dan akan kembali kepada-Mu. Ya Allah, terimalah dari....) (Ad Dimasyqi, 1993; Matdawam, 1984; Rifa’i et.al., 1978; Rasjid, 1990)


Penyembelihan, yang afdhol dilakukan oleh yang berqurban itu sendiri, sekali pun dia seorang perempuan. Namun boleh diwakilkan kepada orang lain, dan sunnah yang berqurban menyaksikan penyembelihan itu (Matdawam, 1984; Al Jabari, 1994).


Dalam penyembelihan, wajib terdapat 4 (empat) rukun penyembelihan, iaitu :


 1. Adz Dzaabih (penyembelih), yaitu setiap muslim, meskipun anak-anak, tapi harus yang mumayyiz (sekitar 7 tahun). Boleh memakan sembelihan Ahli Kitab (Yahudi dan Nashrani), menurut mazhab Syafi’i. Menurut mazhab Hanafi, makruh, dan menurut mazhab Maliki, tidak sempurna, tapi dagingnya halal. Jadi, sebaiknya penyembelihnya muslim. (Al Jabari, 1994).

 2. Adz Dzabiih, iaitu hewan yang disembelih.Telah diterangkan sebelumnya.

 3. Al Aalah, iaitu setiap alat yang dengan ketajamannya dapat digunakan menyembelih hewan, seperti pisau besi, tembaga, dan lainnya. Tidak boleh menyembelih dengan gigi, kuku, dan tulang hewan (HR. Bukhari dan Muslim).

 4. Adz Dzabh, iaitu penyembelihannya itu sendiri. Penyembelihan wajib memutuskan hulqum (saluran nafas) dan mari` (saluran makanan). (Mahmud Yunus, 1936)


Pemanfaatan Daging Qurban


Sesudah hewan disembelih, sebaiknya pemotongan haiwan qurban baru dilakukan setelah haiwan diyakini telah mati. Hukumnya makruh memotong haiwan sebelum nafasnya habis dan aliran darahnya berhenti (Al Jabari, 1994). Dari segi fakta, haiwan yang sudah disembelih tapi belum mati, otot-ototnya sedang berkontraksi kerana stress. Jika dalam keadaan demikian dilakukan pemotongan, dagingnya akan menjadi tidak empuk. Sedangkan haiwan yang sudah mati otot-ototnya akan mengalami relaksasi sehingga dagingnya akan empuk.Setelah pemotongan haiwan qurban selesai, bagaimana pemanfaatan daging haiwan qurban tersebut? Ketentuannya, disunnahkan bagi orang yang berqurban, untuk memakan daging qurban, dan menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, dan menghadiahkan kepada karib kerabat. Nabi SAW bersabda :


Makanlah daging qurban itu, dan berikanlah kepada fakir miskin, dan simpanlah.” (HR. Ibnu Majah dan Tirmizi, hadis shahih)


Berdasarkan hadis itu, pemanfaatan daging qurban dilakukan menjadi tiga bahagian/cara, iaitu : makanlah, berikanlah kepada fakir miskin, dan simpanlah. Namun pembagian ini sifatnya tidak wajib, tapi mubah (lihat Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid I/352; Al Jabari, 1994; Sayyid Sabiq, 1987).


Orang yang berqurban, disunnahkan turut memakan daging qurbannya sesuai dengan hadis di atas. Boleh pula mengambil seluruhnya untuk dirinya sendiri. Jika diberikan semua kepada fakir miskin, menurut Imam Al Ghazali, lebih baik. Dianjurkan pula untuk menyimpan untuk diri sendiri, atau untuk keluarga, tetangga, dan teman karib (Al Jabari, 1994; Rifa’i et.al, 1978).


Akan tetapi jika daging qurban sebagai nazar, maka wajib diberikan semua kepada fakir miskin dan yang berqurban diharamkan memakannya, atau menjualnya (Ad Dimasyqi, 1993; Matdawam, 1984)


Pembahagian daging qurban kepada fakir dan miskin, boleh dilakukan hingga di luar desa/tempat dari tempat penyembelihan (Al Jabari, 1994).


Bolehkah memberikan daging qurban kepada non-muslim? Ibnu Qudamah (mazhab Hanbali) dan yang lainnya (Al-Hasan dan Abu Tsaur, dan segolongan ulama Hanafiyah) mengatakan boleh. Namun menurut Imam Malik dan Al-Laits, lebih utama diberikan kepada muslim (Al Jabari, 1994).


Penyembelih, tidak boleh diberi upah dari qurban. Kalau mahu memberi upah, hendaklah berasal dari orang yang berqurban dan bukan dari qurban (Abdurrahman, 1990). Hal itu sesuai dengan hadis Nabi SAW dari sahabat Ali bin Abi Thalib RA :


“...(Rasulullah memerintahkan kepadaku) untuk tidak memberikan kepada penyembelih sesuatu daripadanya (haiwan qurban).“ (HR. Bukhari dan Muslim) (Al Jabari, 1994)


Tapi, jika penyembelih termasuk orang fakir atau miskin, dia berhak diberi daging qurban. Namun pemberian ini bukan upah kerana dia tukang sembelih, melainkan sedekah kerana dia miskin atau fakir (Al Jabari, 19984).


Menjual kulit haiwan adalah haram, demikianlah pendapat jumhur ulama (Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid I/352). Dalilnya sabda Nabi SAW :


Dan janganlah kalian menjual daging hadyu (qurban orang haji) dan daging qurban. Makanlah dan sedekahkanlah dagingnya itu, ambillah manfaat kulitnya, dan jangan kamu menjualnya...” (HR. Ahmad) (Matdawam, 1984).


Sebahagian ulama seperti segolongan penganut mazhab Hanafi, Al Hasan, dan Al Auza’i membolehkannya. Tapi pendapat yang lebih kuat, dan berhati-hati (ihtiyath), adalah janganlah orang yang berqurban menjual kulit haiwan qurban. Imam Ahmad bin Hanbal sampai berkata, ”Subhanallah ! Bagaimana harus menjual kulit haiwan qurban, padahal ia telah dijadikan sebagai milik Allah ?” (Al Jabari, 1994).


Kulit haiwan dapat dihibahkan atau disedekahkan kepada orang fakir dan miskin. Jika kemudian orang fakir dan miskin itu menjualnya, hukumnya boleh. Sebab, menurut pemahaman kami, larangan menjual kulit haiwan qurban tertuju kepada orang yang berqurban saja, tidak melrangkumi orang fakir atau miskin yang diberi sedekah kulit haiwan oleh orang yang berqurban. Dapat juga kulit haiwan itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama, misalnya dibuat alas duduk dan sejadah di masjid, kaligrafi Islam dan sebagainya.


Penutup


Kami ingin menutup risalah sederhana ini, dengan sebuah amanah penting : hendaklah orang yang berqurban melaksanakan qurban kerana Allah semata. Jadi niatnya haruslah ikhlas lillahi ta’ala, yang lahir dari ketaqwaan yang mendalam dalam dada kita. Bukan berqurban kerana riya` agar dipuji-puji sebagai orang kaya, orang dermawan dan sebagainya. Sesungguhnya yang sampai kepada Allah SWT adalah taqwa kita, bukan daging dan darah qurban kita. Allah SWT berfirman :


Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keredhaan) Allah, tetapi ketaqwaan daripada kamulah yang mencapainya.” (TMQ. Al Hajj : 37)


DAFTAR PUSTAKA :


Abdurrahman. 1990. Hukum Qurban, ‘Aqiqah, dan Sembelihan. Cetakan Pertama. Bandung : Sinar Baru. 52 hal.


Ad Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman Asy Syafi’i. 1993. Rohmatul Ummah (Rahmatul Ummah Fi Ikhtilafil A`immah). Terjemahan oleh Sarmin Syukur dan Luluk Rodliyah. Cetakan Pertama. Surabaya : Al Ikhlas. 554 hal.


Al Jabari, Abdul Muta’al. 1994. Cara Berkurban (Al Udh-hiyah Ahkamuha wa Falsafatuha At Tarbawiyah). Terjemahan oleh Ainul Haris. Cetakan Pertama. Jakarta : Gema Insani Press. 83 hal.


Anis, Ibrahim et.al. 1972. Al Mu’jam Al Wasith. Kairo : Tanpa Penerbit. 547 hal.


Ash Shan’ani. Tanpa Tahun. Subulus Salam. Juz IV. Bandung : Maktabah Dahlan.


Ibnu Khalil, ‘Atha`. 2000. Taysir Al Wushul Ila Al Ushul. Cetakan Ketiga. Beirut : Darul Ummah. 310 hal.


Ibnu Rusyd. 1995. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid. Beirut : Daarul Fikr. 404 hal.


Matdawam, M. Noor. 1984. Pelaksanaan Qurban dalam Hukum Islam. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Yayasan Bina Karier. 41 hal.


Rasjid, H.Sulaiman. 1990. Fiqh Islam. Cetakan Keduapuluhtiga. Bandung : Sinar Baru. 468 hal.


Rifa’i, Moh. et.al. 1978. Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar. Semarang : Toha Putra 468 hal.


Sabiq, Sayyid. 1987. Fikih Sunnah (Fiqhus Sunnah). Jilid 13. Cetakan Kedelapan. Terjemahan oleh Kamaluddin A. Marzuki. Bandung : Al Ma’arif. 229 hal


Yunus, Mahmud. 1936. Al Fiqh Al Wadhih. Juz III. Jakarta : Maktabah Sa’adiyah Putera. 48 hal.No comments:

VIDEO PEMBELAJARAN BAHASA ARAB PRAKTIKAL

.::BERSAMA USTAZAH RIHAM::.

.::UPLOAD BAHAN::.

PERKONGSIAN BAHAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

..::GALERI ALBUM SK LAGUNA MERBOK::..